Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van QIES B.V te Gilze

Art. 1 Algemeen

 1. Deze verkoop – en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met QIES V., verder te noemen QIES.
 2. Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door QIES, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door QIES uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
 • schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
 • QIES: degene die in haar aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;
 • de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;

In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:

 • dienst: de aanneming van

 

Art. II Aanbieding

 1. Elke door QIES uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door QIES onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

 

Art. III Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door QIES of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door QIES.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door QIES in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van QIES binden QIES slechts voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

Art. IV Prijs

 1. De door QIES opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van QIES. In geval van directe levering door een leverancier van QIES aan opdrachtgever wordt onder “fabriek” verstaan het bedrijfsterrein van deze leverancier.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden is QIES gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
 3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van QIES begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
 4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeen gekomen, niet afzonderlijk in rekening
  Indien QIES bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d., moet maken, behoudt QIES zich het recht voor daarvoor kosten in rekening te brengen.
 5. De verpakking is in de prijs begrepen en wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht tenzij dit bij de aanbieding anders is Verpakking wordt niet teruggenomen.
 6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn in de prijs begrepen en worden niet afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij dit bij de aanbieding anders is
 7. Indien QIES heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

 

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.; intellectuele eigendom

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door QIES ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De door QIES uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan QIES, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van QIES wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

 

Art. VI Levertijd

 1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen
 2. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 3. de dag van ontvangst door QIES van de voor de uitvoering van de opdracht

     noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen e.d.;

 1. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke

     formaliteiten;

 1. de dag van ontvangst door QIES van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de

     aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Indien een leveringsdatum respectievelijk -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk het einde van de leveringsweek.

 1. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door QIES bestelde
  Indien buiten schuld van QIES vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 2. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van QIES is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van QIES tot nakoming van haar eventuele montage-/installatieverplichtingen.
 3. Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van QIES ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de
 4. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van QIES meer dan 16 weken zal De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan QIES ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van het voor het product reeds betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Art. VII Montage/installatie

 1. Indien door partijen is overeengekomen dat QIES de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens QIES verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van QIES wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat QIES de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
  1. de medewerkers van QIES, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien QIES dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
  2. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van QIES aanwezig zijn;
  3. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  4. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
  5. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  6. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichtingd. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van QIES staan;
  7. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  8. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig
 3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de
 4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige

 

Art. VIII Keuring en overnametests

 1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 2. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie QIES in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die QIES nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van QIES daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 3. De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. VII lid 2 sub f., en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van QIES, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indiende opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.
 4. In geval van geringe tekortkomingen. met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. QIES zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
 5. Onverminderd de garantieverplichtingen van QIES zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de prestatie van QIES uitsluiten.

 

Art. IX Risico- en eigendomsovergang

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van QIES is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is QIES gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan QIES voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan QIES is voldaan.
 3. QIES zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het De opdrachtgever zal aan QIES alle medewerking verlenen teneinde QIES in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

 

Art. X Betaling

 1. Betaling van geleverde goederen volgens VI lid 3 dient te geschieden bij aflevering van de goederen of binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. In geval van projecten en/of kosten voor ontwikkeling dan wel monsterproductie ten behoeve van projecten, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 1 termijn:
  – bij levering volgens VI lid 3.
 3. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is
 4. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door QIES te bepalen
 5. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft QIES zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Art. Xl Garantie

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat QIES in zowel voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door QIES toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht
 2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/ installatie door Indien montage/installatie van het product door QIES plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door QIES is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken,
 3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door QIES worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van QIES, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken of. bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 16 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.
 4. Voor de door QIES buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhouds­werkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 Deze garantie behelst de enkele verplichting van QIES om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
 5. Voor door QIES uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 7. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene

    normale gebruik;

 1. normale slijtage;
 2. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
 3. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 4. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 5. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan QIES ter bewerking zijn verstrekt;
 6. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast. Alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 7. door QIES van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan QIES heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.
 8. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met QIES gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is QIES met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd gehouden, Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van QIES tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van
 9. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen QIES voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 10. Indien QIES ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van
 11. Het beweerdelijk niet-nakomen door QIES van haar garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met QIES gesloten overeenkomst,

 

Artikel XII Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van QIES is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen, Indien QIES niet binnen een redelijke termijn haar verplichtingen voortvloeiend uit XI is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door QIES van deze verplichtingen. Indien QIES niet binnen deze laatste termijn haar verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van QIES, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd. is QIES door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.
 2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,
  a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of
  b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan QIES de overeenkomst De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
 3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van QIES en behoudens het bepaalde in VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van QIES voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) QIES, uitgesloten.
 4. QIES is daarom ook niet aansprakelijk voor:
  1. schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
  2. beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere
 5. Indien QIES, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de
 6. De opdrachtgever is gehouden QIES te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade,

 

Art. XIII Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van QIES onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden. brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van QIES of diens leveranciers.

 

Art. XIV Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is QIES gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal Gedurende de opschorting is QIES bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is QIES gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan QIES bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.
 3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens QIES te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is QIES gerechtigd passende zekerheid ter zake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te Bij gebreke van zekerheidstelling binnen een redelijke, door QIES gestelde termijn is QIES gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. QIES heeft deze bevoegdheden naast haar overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden,
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met QIES gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is QIES evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te
 5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4 is QIES bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan, In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat QIES in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft QIES recht op volledige schadevergoeding, maar is zij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Art. XV Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van QIES bevoegd zijn.

 

Art. XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.